Kijk op Europa: Nieuwe reeks aanbevelingen van Nederlanders aan de EU

Wat moet de Europese Unie (EU) volgens Nederlanders doen op het gebied van onder meer klimaat, migratie en gezondheidszorg – en wat niet? Op 14 januari 2022 presenteerde het kabinet het derde rapport met aanbevelingen vanuit Kijk op Europa aan de Eerste en Tweede Kamer.

Foto's van de deelnemers van Kijk op Europa

Aanbevelingen voor vier thema's

De aanbevelingen in dit nieuwe rapport gaan over de laatste vier van de in totaal negen thema’s van de burgerdialoog Kijk op Europa: Klimaatverandering en milieu, Migratie, Gezondheid en De rol van de EU in de wereld. Voor elk van de vier thema’s hebben Nederlanders meerdere aanbevelingen gedaan. Een selectie:

  • Kies een duidelijke richting bij de Europese aanpak van klimaatverandering
  • Voorkom dat de vluchtelingendiscussie in Europa te ongenuanceerd wordt
  • Neem meer regie in de aanpak van een pandemie, zonder dat regels in alle EU-landen hetzelfde hoeven te zijn
  • Kies binnen én buiten Europa voor samenwerking tussen landen in plaats van strijd

In december werd al een rapport over de eerste vijf thema’s gepubliceerd. Beide rapporten worden aangeboden aan de Conferentie over de toekomst van Europa. De aanbevelingen komen voort uit een representatief panelonderzoek en verdiepende themadialogen online en op locatie. Alle Nederlanders konden meedoen aan acht online themadialogen. Door het hele land vonden daarnaast zes bijeenkomsten plaats met diverse groepen jongeren en acht bijeenkomsten met verschillende moeilijk bereikbare groepen.

Drie rapporten

De burgerdialoog Kijk op Europa heeft tot nu toe drie rapporten opgeleverd:

In een vierde (eind)rapport dat binnenkort wordt opgeleverd, worden alle resultaten gebundeld. Ook verschijnen op www.kijkopeuropa.nl binnenkort de resultaten van twee overige mogelijkheden die openstonden voor alle Nederlanders om hun mening te geven: een open vragenlijst (gelijk aan die van het panelonderzoek) en een online swipe-tool met 20 stellingen (‘Swipen naar de toekomst’). De uitkomsten van deze open online tools zijn gebruikt als aanvulling op het panelonderzoek.

Hoe nu verder?

De rapporten met alle aanbevelingen worden aangeboden aan de Conferentie over de toekomst van Europa op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2022. Daar komen de ideeën, meningen en aanbevelingen van alle inwoners van de EU samen. Tijdens verschillende vergaderingen worden niet alleen de resultaten van alle nationale burgerdialogen besproken, maar ook de uitkomsten van andere initiatieven en consultaties die tijdens de Conferentie plaatsvinden.

Nederland heeft zich met de onafhankelijke, representatieve en inclusieve burgerconsultatie Kijk op Europa gekwalificeerd als ‘nationaal panel’. De uitkomsten krijgen dan extra aandacht  doordat ze direct in de plenaire vergadering van 21 en 22 januari worden aangeboden en nader worden toegelicht. Binnen de Conferentie hebben de burgerconsultaties van drie landen zich tot nu toe gekwalificeerd als nationaal panel: Nederland, België en Frankrijk.

Uit de Conferentie volgen aanbevelingen voor het voorzitterschap van de Conferentie, dat bestaat uit de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Zij hebben toegezegd te onderzoeken hoe ze opvolging kunnen geven aan de aanbevelingen. Voor de Nederlandse regering vormen alle uitkomsten van Kijk op Europa een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.