Klimaatverandering en milieu

Klimaatverandering en de aantasting van het milieu zijn voor de hele wereld urgente problemen. In 2021 bracht de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties (IPCC) een rapport uit waarin de noodklok werd geluid over de opwarming van de aarde.

Zandzakken tegen wateroverlast in Nederland

Wat doet de Europese Unie (EU)?

Bij de aanpak van klimaatverandering kan en wil de Europese Unie het voortouw nemen. Om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken, is een Europese Green Deal opgesteld. Hiermee wil de EU de problemen op het gebied van klimaat en milieu omzetten in kansen. De veranderingen die daarvoor nodig zijn moeten eerlijk verdeeld worden onder de bevolking en lidstaten. En niemand mag hierbij vergeten worden.

Met de Green Deal moet de Europese Unie een moderne, klimaatneutrale en concurrerende economie krijgen met als doelen:

  • een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050;
  • economische groei zonder dat er nieuwe grondstoffen uit de grond worden gehaald;
  • een klimaatneutrale en sterke samenleving waarin geen enkele persoon of plaats aan zijn lot wordt overgelaten.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Kies een duidelijke richting bij de Europese aanpak van klimaatverandering

68% van de Nederlanders vindt dat de EU een leider moet zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Er is behoefte aan een duidelijkere toekomstvisie. Landen moeten weliswaar zelf keuzes kunnen blijven maken, maar wel samen aan dezelfde doelen werken.

2. Zorg dat landen en bedrijven beter samenwerken aan gerichte oplossingen

Als het gaat om klimaatverandering en milieu, merken Nederlanders dat landen vaak naar elkaar wijzen. Nederlanders zien liever dat er wordt gezocht naar overeenkomsten. Zowel bedrijven als landen kunnen dan waardevolle kennis uitwisselen en samen oplossingen bedenken.

“Stimuleer milieuvriendelijk toerisme in de arme regionen van de EU.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Maak een eerlijk en praktisch uitvoerbaar CO2-systeem

Nederlanders vinden dat er een beter systeem moet komen voor het verminderen van CO2-uitstoot, waarbij zowel producenten als gebruikers eerlijk belast worden. Er moet rekening worden gehouden met verschillen tussen landen, zonder dat het systeem te complex wordt.

4. Communiceer duidelijker en positiever over de klimaataanpak

Klimaatverandering blijft voor veel Nederlanders een abstract en complex onderwerp. Vaak wordt het gezien als iets dat heel veel geld kost, terwijl de aanpak van klimaatverandering ook kansen biedt. Dat kan de EU vaker en beter vertellen, zodat het draagvlak voor verduurzaming groeit.

“Duurzaamheid wordt nog te veel ervaren als kostenpost. In plaats van een bedreiging moet het als een kans worden gezien.”– deelnemer Kijk op Europa