Migratie en vluchtelingen

De grenzen tussen Europese landen zijn open. Dat maakt het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe we omgaan met migratie en vluchtelingen. Belangrijke thema’s hierbij zijn bijvoorbeeld grensbeheer, samenwerking met partnerlanden integratie en bestrijding van migrantensmokkel.

Migratie en vluchtelingen - twee kinderen

Wat doet de EU?

De EU streeft naar een evenwichtige en inclusieve migratie-aanpak. Dit betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor de bescherming van wie op de vlucht is voor geweld en voor de integratie van nieuwkomers in de Europese samenleving.

De Europese Commissie heeft verschillende verbetervoorstellen gedaan via een nieuw ‘migratie- en asielpact’. Met als doel een betere samenwerking met de landen van herkomst en doorreislanden, doeltreffendere procedures, veilige legale migratiemogelijkheden en de integratie van migranten die recht hebben op verblijf in de EU. Verder wil de EU bijvoorbeeld de buitengrenzen versterken en het grensbeheer verbeteren, onder meer door nieuwe informatiesystemen.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Voorkom dat de vluchtelingendiscussie te ongenuanceerd wordt

70% van de Nederlanders vindt dat de grenzen aan de randen van Europa beter moeten worden beschermd. Daarbij zou de EU een scherper onderscheid moet maken tussen mensen uit onveilige gebieden die aan de grens staan en economische vluchtelingen.

“We moeten vluchtelingen vooral als medemensen blijven zien. Want bijna niemand zal een mens in nood laten stikken.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Bepaal wat een eerlijke en praktische verdeling van vluchtelingen is

Een goede verdeling van vluchtelingen over EU-landen vraagt om het maken van heldere afspraken. En dat begint volgens Nederlanders bij het bepalen van wat eerlijk en praktisch is. Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor beschikbaarheid van woonruimte en vraag naar arbeidsmigranten.

“Denk ook mee over lokale strategieën, zoals inspraak voor burgers bij lokale opvang van vluchtelingen en financiering van lokale initiatieven voor integratie.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Gebruik kennis en ervaring om vluchtelingenregio’s te helpen

67% van de Nederlanders vindt dat de EU meer hulp moet bieden aan onveilige gebieden om vluchtelingenstromen tegen te gaan. Niet alleen financieel, maar ook met kennis. Nederlandse landbouwtechnieken kunnen landen bijvoorbeeld helpen om te gaan met droogte en verzilting.